Biên bản họp, Nghị Quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Hợp nhất (UPCOM: AAH) công bố Biên bản họp, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết:

0. Công bố thông tin_signed
0.1 Chương trình đại hội_signed
01. NQ họp ĐHĐCĐ_signed
02. BBH ĐHĐCĐ_signed
03. BB ktra tư cách + DSCĐ tham dự_signed
04. Quy chế tổ chức ĐH_signed
05. Quy chế bầu cư + đơn từ nhiệm_signed
06. BC HĐQT_signed
07. BC BKS_signed
08. BC BAN TGĐ_signed
09. Tờ trình BCTC 2023 kèm BCTC đã kiểm toán_signed
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán_signed
11. Tờ trình thù lao_signed
12. Tờ trình KQSXKD_signed
13. BB kiểm phiếu BQ_signed
14. BB kiểm phiếu BS TV KS_signed

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *