QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

MANG VẬT PHÁT SINH TIA LỬA VÀO LÒ LÀ TỘI ÁC

Nổ khí mê tan và nổ bụi than là một trong những mối hiểm họa ...