QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Căn cứ Công văn số 6890/UBCK-GSĐC ngày 12/10/2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo về việc Công ty Cổ phần Hợp Nhất chính thức trở thành công ty đại chúng như sau:

 1. Tên công ty đại chúng:
 • Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT
 • Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh:
 • Tên doanh nghiệp viết tắt:
 1. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
 2. Điện thoại: 0204 3589599 Fax: 0204 3589981
 3. Website: https://thanhopnhat.com/
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 2400379403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 28/11/2022.
 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và thu gom than cứng. Mã ngành: 0510.
 6. Vốn điều lệ: 179.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm bảy mươi chín tỷ đồng).
 7. Ngày được chấp thuận trở thành công ty đại chúng: 12/10/2023.

TÀI LIỆU KÈM THEO:

 1. Thông báo số 1310/2023/TB-HN ngày 13/10/2023 – Chi tiết xem tại đây (đính kèm file)
 2. Công văn số 6890/UBCK-GSĐC ngày 12/10/2023 của UBCKNN – Chi tiết xem tại đây (đính kèm file)
 3. Bản công bố thông tin – Chi tiết xem tại đây (đính kèm file)
 4. Điều lệ Công ty – Chi tiết xem tại đây (đính kèm file)
 5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán – Chi tiết xem tại đây (đính kèm file)
Biên bản họp, Nghị Quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Hợp nhất (UPCOM: AAH) công bố Biên bản họp, Nghị quyết ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Công ty Cở phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTCP Hợp Nhất thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VĂN BẢN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023)

Công ty Cổ phần Hợp Nhất công bố thông tin, Văn bản giải trình bổ ...