QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2024

Ngày 20/07/2024, Công ty cổ phần Hợp Nhất (UPCOM: AAH) công bố Báo cáo tài ...

NQ HĐQT chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

Ngày 08/05/2024, HĐQT Công ty cổ phần Hợp Nhất ban hành Nghị quyết số 805/2024/NQ-HĐQT ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 09/07/2024, Công ty cổ phần Hợp nhất nhận được Báo cáo kết quả giao ...

Thông báo ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2024

Công ty cổ phần Hợp Nhất công bố Hợp đồng kiểm toán và soát xét ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 13/06/2024, Công ty cổ phần Hợp nhất nhận được Báo cáo kết quả giao ...