Ban Lãnh Đạo

 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

ÔNG ĐẶNG QUỐC LỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG ĐÀO NGỌC THẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG PHẠM HỮU BẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG ĐỒNG KHÁNH DƯ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG VI THÀNH CHÍNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG PHẠM HỮU BẢO

TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG ĐỒNG KHÁNH DƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ NGUYỄN THỊ DUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG