Văn Bản   Tải Về
Báo cáo tài chính KT năm 2020   Tại đây
Báo cáo tài chính KT năm 2021   Tại đây
Báo cáo tài chính KT năm 2022   Tại đây

Báo cáo Tài chính quý IV năm 2023                                                                                                                                             Tại đây