Thông tin công bố

Biên bản họp, Nghị Quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Hợp nhất (UPCOM: AAH) công bố Biên bản họp, Nghị quyết ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Công ty Cở phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTCP Hợp Nhất thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VĂN BẢN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023)

Công ty Cổ phần Hợp Nhất công bố thông tin, Văn bản giải trình bổ ...