Thông tin công bố

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 04/06/2024, Công ty cổ phần Hợp nhất nhận được Thông báo đăng ký mua ...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 04/06/2024, Công ty cổ phần Hợp nhất nhận được Thông báo giao dịch cổ ...

Biên bản họp, Nghị Quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Hợp nhất (UPCOM: AAH) công bố Biên bản họp, Nghị quyết ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Công ty Cở phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Hợp Nhất thông báo công bố thông tin định kỳ về ...