SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

Công ty định hướng phát triển thành doanh nghiệp than hàng đầu, với tầm nhìn là phát triển bền vững, trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

  • Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

  • Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

  • Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

  • Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

  • Minh bạch trong hoạt động của công ty