Văn Bản Năm 2022

  Tải Về
1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022   Tại đây
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022   Tại đây
3. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022   Tại đây
4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027   Tại đây
5. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả HĐ SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022   Tại đây
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022   Tại đây
7. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022   Tại đây
8. Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty   Tại đây
9. Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị   Tại đây
10 . Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị   Tại đây
11. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát   Tại đây
12 . Tờ trình Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021   Tại đây
13. Tờ trình Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch năm 2022   Tại đây
14. Tờ trình Phê duyệt chi Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022   Tại đây
15. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022   Tại đây
16. Tờ trình Thông qua bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027   Tại đây