Văn Bản   Tải Về
1. ĐHĐCĐ2023_Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2023   Tại đây
2. ĐHĐCĐ2023_Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ   Tại đây
3. ĐHĐCĐ2023_Chương trình làm việc của Đại hội   Tại đây
4. ĐHĐCĐ2023_Báo cáo của BTGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023   Tại đây
5. ĐHĐCĐ2023_Báo cáo của HĐQT về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2022 và Kế hoạch năm 2023   Tại đây
6. ĐHĐCĐ2023_Báo cáo của BKS CTCP Hợp Nhất năm 2022 và Kế hoạch năm 2023   Tại đây
7. ĐHĐCĐ2023_Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022   Tại đây
8. ĐHĐCĐ2023_Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023   Tại đây
9. ĐHĐCĐ2023_Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023   Tại đây
10. ĐHĐCĐ2023_Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023   Tại đây
11. ĐHĐCĐ2023_Tờ trình tiếp tục triển khai Đăng ký Công ty đại chúng, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM   Tại đây
12. ĐHĐCĐ2023_Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2023   Tại đây
13. ĐHĐCĐ2023_Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023   Tại đây
14. ĐHĐCĐ2023_Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông   Tại đây
15. ĐHĐCĐ2023_Biên bản kiểm phiếu   Tại đây